REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

www.goeco.com.pl 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1      Sklep Internetowy „GOECO” działający pod adresem www.goeco.com.pl

 prowadzony jest przez Sławomir Suskiego prowadzącego działalność gospodarczą jako „GOECO sol z o.o.” z siedzibą przy ulicy Gacka 43, 41 – 200 Sosnowiec, wpisany do CEIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) xxxxxxxxxxxxxxx oraz numer REGON: xxxxxxxxxxxxxxx (zwany dalej „Sprzedawcą”).

1.2      Użyte w Regulaminie zwroty określają:

Sprzedawca – właściciel Sklepu Internetowego, Sławomir Suski prowadzący działalność gospodarczą jako „GOECO Sp. z o.o.” z siedzibą przy ulicy Gacka 43, 41 – 200 Sosnowiec, wpisany do CEIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) xxxxxxxxxxxxx oraz numer REGON: xxxxxxxxxxxxx;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.goeco.com.pl;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Sklep Internetowy – portal internetowy  www.goeco.com.pl;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towaru, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym, złożone z akceptacją Regulaminu oraz ceny towaru.

1.3      W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.

1.4   Informacje o towarach podane na Portalu Sklepu Internetowego, w szczególności ich opis, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.     ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1     Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

2.2     Regulamin Sprzedawca udostępnia osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego oraz Klientom, przed data zawarcia umowy o świadczeniu Usług (nabycia towarów oferowanych w Sklepie Internetowym) na stronie głównej Sklepu Internetowego  www.goeco.com.pl, a także na każde ich żądanie.

2.3     Regulamin ma na celu uregulowanie kwestii istotnych związanych z zapewnieniem prawidłowego, niezakłóconego i zgodne z prawem korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.4    Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedawcę, nabywania towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, przyjmowanie i realizację zamówień oraz ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.5    Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zobowiązane są do przestrzegana postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

2.6    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Internetowego obejmującego Sklep Internetowy, w tym także do dokonywania jego zmian i modyfikacji.

2.7    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian Regulaminu, przy uwzględnieniu, iż przy pierwszym logowaniu do konta Klienta po dacie wprowadzeniu zmian Regulaminu, Klienci będą informowani o wprowadzonych zmianach z możliwością akceptacji tych zmian. Odmowa akceptacji wprowadzonych zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.8    Klienci posiadają jedynie prawo do korzystania ze Sklepu Internetowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.9    Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest wyłącznie za wcześniejszą akceptacją Regulaminu. Akceptując Regulamin, Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wraz z załącznikami do Regulaminu jeżeli takie są wprowadzone.

2.10    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,

f)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

 

3.     WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENI USŁUG

3.1     W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zalecane jest korzystanie z:

a) przeglądarki internetowej Mozilla Firefox wersja 24, bądź nowsza;

b) połączenia internetowego łącze 1Mbit, słabsze łącze umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, jednakże może wpłynąć na jakość świadczenia usługi;

c) ponadto, wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, celem umożliwienia rejestracji Konta i obsługi składanych zamówień.

 

4.   REJESTRACJA KONTA

4.1.   Każda z osób korzystających ze Sklepu Internetowego (zwana „Klientem”) może zarejestrować swoje Konto w Sklepie Internetowym. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja konta w Sklepie Internetowym.

4.2.   Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z Usług Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów oferowanych w Sklepie Internetowym towaru, przeglądanie historii wykonanych w Sklepie Internetowym transakcji i złożonych zamówień, podglądanie statusu złożonych zamówień (oczekuje, przyjęty do realizacji, w realizacji, zrealizowany) oraz zarządzanie swoimi danymi.

4.3.   Skuteczna rejestracja Konta następuje poprzez:

a)        Prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na Portalu Sklepu Internetowego, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe do prawidłowego wykonania umowy;

b)       Akceptację Regulaminu;

c)        Potwierdzenie danych podanych w formularzu elektronicznym wypełnionym w związku z rejestracją Konta, zgodnie z informacją przesłaną na podany przez osobę rejestrującą Konto adres poczty elektronicznej e-mail (aktywacja konta).

4.4.     Dostęp do Usług oferowanych przez Sklep Internetowy następuje po skutecznym zarejestrowaniu Konta.

4.5.     Sprzedawca uprawniony jest do żądania udokumentowania przez Klienta danych wskazanych w formularzu elektronicznym rejestracji Konta.

4.6.     Dane podane przez Klienta nie są przez Sprzedawcę udostępniane publiczne z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

4.7.     Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych podanych przez siebie w procesie rejestracji Konta, zamieszczonych na Koncie Klienta. 

 

5.     ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

5.1     Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

5.2     Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych [PLN] i zawierają podatek od towarów i usług (podatek Vat).

5.3     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

5.4     Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

5.5     Towary dostępne w Sklepie Internetowym są towarami fabrycznie nowymi, objętymi gwarancją producenta, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca dopuszcza sprzedaż towarów używanych, informacja o statusie towaru używanego wyszczególniona zostanie pod ofertą takiego towaru w Sklepie Internetowym. Szczegółowe informacje o stanie towaru można uzyskać u sprzedającego oraz są opisane w zakładce „Zasady zakupu w sklepie internetowym”.

5.6     Fotografie zawarte i udostępnione w Sklepie Internetowym przedstawiające towar mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.

5.7     Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Jednakże zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy określone są na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

5.8     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy połączyć się ze Stroną internetową  www.goeco.com.pl, zarejestrować konto, dokonać wyboru towaru (także liczby, bądź rodzaju) z oferty Sklepu Internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.9     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.10 W trakcie składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.11 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) numeru zamówienia,

f) statusu zamówienia,

g) danych kontaktowych i adresu dostawy.

5.12 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.13  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.14  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie złożonego zamówienia w ciągu 48 godzin licząc począwszy od chwili otrzymania złożonego Zamówienia, z zastrzeżeniem punkt 5.7, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W tym momencie Sprzedawca weryfikuje złożone zamówienie, które obejmuje także potwierdzenie stanu magazynowego zamówionego towaru. Po weryfikacji stanu magazynowego i dostępności towarów, Sprzedawca przesyła Klientowi ostateczne potwierdzenie złożonego zamówienia z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5.15  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji na etapie weryfikacji zamówienia. W takim przypadku Klient może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy, oczekując na dostępność towaru albo w całości zrezygnować z zakupu.

5.16  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Ewentualne promocje i wyprzedaże towarów Sprzedawca wyróżnia w ofercie Sklepu Internetowego.

5.17  Klient nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.

5.18  Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji.

5.19  W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia z winy klienta (np. nieprawidłowe dane kontaktowe) zamówienie po 5 dniach roboczych od końca dnia, w który zostało złożone, zostaje anulowane.

 

6.     PŁATNOŚCI

6.1     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2     Klient ma możliwość uiszczenia ceny towaru:

a) przelewem - przedpłatą na numer konta bankowego Sprzedawcy xxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzony przez Bank PKO BP S.A

b) za pobraniem – przy wysyłce towaru przesyłką kurierską,

c) gotówką - w siedzibie Sprzedawcy, w przypadku wyboru odbioru osobistego zamówionego towaru.

 

7.     TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR OSOBISTY

7.1     Termin dostawy towaru wynosi 48 godzin, od momentu potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź w przypadku odbioru osobistego, bądź płatności za pobraniem – od momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia.

7.2     Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Klient wyraził na to zgodę, a także w innych sytuacjach, za które winy nie ponosi Sprzedawca.

7.3     Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne, soboty i niedziele. Dla uniknięcia wątpliwości do terminu dostawy nie wlicza się pełnej doby liczonej dla dni świątecznych, sobót i niedziel.

7.4     Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa przewozowego.

7.5     Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmę kurierską - TNT na koszt Klienta. Koszt przesyłki wynosi 28,00 zł brutto w przypadku wcześniejszej płatności – przedpłaty bądź 32,00 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem. Podane ceny przesyłki mogą ulec zmianie w zależności od wagi i wielkości nabywanego towaru. Podane powyżej ceny przesyłki obejmują koszt standardowej przesyłki do wagi 5,00 kg. Kurier realizuje doręczenia ekonomiczne w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, natomiast doręczenia ekspresowe realizowane są na indywidualnie ustalonych warunkach i indywidualnie ustalonej wycenie. Szczegóły realizacji przesyłki kurierskiej dostępne są na stronie internetowej Kuriera http://www.tnt.com/express/pl_pl/site/home.html.

7.6     Sprzedawca dopuszcza, poza wysyłką towaru wskazanym Kurierem, także możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ulica Orzechowa , 43 – 100 Tychy. Odbiór osobisty możliwy jest za uprzednim uzgodnieniem odbioru ze Sprzedawcą w godzinach pracy Sprzedawcy.

7.7     Dostawa Towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

7.8     Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Brak zapłaty za Towar przy wyborze opcji płatność – przedpłata z góry, skutkuje brakiem realizacji Zamówienia po stronie Sprzedawcy, natomiast brak zapłaty za Towar przy wyborze opcji płatność – za pobraniem, skutkuje brakiem wydania przez Kuriera wysłanego Towaru z jednoczesnym obciążeniem Klienta kosztami wysyłki Towaru, w przypadku gdyby nieodebranie Towaru wynikało z przyczyn zależnych od Klienta.  W tym ostatnim jednak przypadku Klient będzie ponosił odpowiedzialność względem Sprzedawcy za poniesione przez Sprzedawcę koszty przesyłki, a także inne uzasadnione koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z zamówionym przez Klienta Towarem z opcją zapłaty za pobraniem, włączając w to wszelkie koszty związane z dochodzeniem przez Sprzedawcę odpowiedzialności Klienta z tego tytułu.

7.9     Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Zaniechanie wskazanych czynności przez Klienta skutkuje utratą możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

7.10 Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń Klient uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.

7.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7.12 Towar dostarczamy w standardowym opakowaniu. Wszelkie opakowania specjalne, wysyłane na życzenie Klienta, podlegają dodatkowym opłatom, ustalanym każdorazowo indywidualnie.

7.13  Klient zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar. Klient powinien zapewnić bezpieczny odbiór Towaru bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Klient nie może przyjąć dostawy, bądź odebrać Zamówienia, Kurier pozostawia w widocznym dla Klienta miejscu pod wskazanym adresem dostawy powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze Towaru od Kuriera. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Towaru od Kuriera (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby doręczenia Towaru), wówczas Sprzedawca może (bez uszczerbku dla innych przysługujących Sprzedawcy praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a)    naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Towaru oraz inne poniesione przez Sprzedawcę uzasadnione koszty w związku z realizacją Zamówienia; lub

b)    nie udostępniać Towaru do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować Klienta o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku Sprzedawca na żądanie Klienta zwraca Klientowi otrzymaną kwotę pieniędzy tytułem zakupu Towaru i jego wysyłki, pomniejszoną o kwotę poniesionych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Towaru oraz wszelkie opłaty za magazynowanie i inne uzasadnione koszty).

7.14 Jeżeli zamówiony Towar nie został Klientowi doręczony w terminie 14 dni roboczych od daty poinformowania Klienta o realizacji Zamówienia (wysyłce Towaru), wówczas Klient zobowiązany jest niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty poinformowania Klienta o realizacji Zamówienia, powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, celem umożliwienia Sprzedawcy zareklamowania usługi dostawy. Zaniechanie wskazanemu obowiązkowi informacyjnemu przez Klienta skutkuje utratą możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń z tytułu zwrotu uiszczonej kwoty ceny, bądź dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia, a także roszczeń z tytułu ponownej dostawy tożsamego Towaru.

 

8.     DOWÓD ZAKUPU

8.1      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, bądź paragon fiskalny, w zależności od życzenia Klienta. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiony jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8.2      Dowodem zakupu w Sklepie Internetowym jest faktura Vat lub paragon fiskalny wystawione/wydane przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury Vat bez podpisu Klienta jako odbiorcy.

8.3      Dowód zakupu dołączany jest do każdej przesyłki obejmującej zakupiony towar przez Klienta.

 

 

9.     UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu..

9.2     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

9.3     Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.4     W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

9.5     W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punkcie 9.1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

9.6     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b)    nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d)    świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f)     dostarczania prasy,

g)    usług w zakresie gier hazardowych.

9.7    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.8    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę czy zniszczenie zwracanego Towaru.

 

10.REKLAMACJE W PRZEDMIOCIE SPRZEDAWANYCH TOWARÓW

10.1 Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacje składać należy przesyłać formularz stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu, dowód zakupu, oraz fakturę vat lub inny dokument księgowy potwierdzającą prawidłowość montażu Towaru, zgodnie z punktem 10.12, 10.13 Regulaminu. Brak kompletu wskazanej reklamacji stanowi podstawę do nieuwzględnienia reklamacji.

10.2 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).

10.3 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

10.4 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Klienta gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie nie było możliwe.

10.5 Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

10.6 W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. Przesyłany przez Klienta w ramach reklamacji Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający odpowiednią ochronę Towaru przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę, czy zniszczenie zwracanego Towaru.

10.7 W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 10.2, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: wskazany w niniejszym Regulaminie. Przesyłany przez Klienta w ramach reklamacji Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający odpowiednią ochronę Towaru przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę, czy zniszczenie zwracanego Towaru.

10.8 W przypadku, gdy zawartość przesyłki zawierającej towar zostanie uszkodzona w transporcie Sprzedawca uwzględnia reklamacje wyłącznie z protokółem szkody sporządzonym przez kuriera. Paczki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, dlatego każdy Klient odbierający paczkę ma obowiązek/prawo sprawdzić zawartość paczki podczas odbioru. Oryginał protokołu szkody powinien być odesłany na adres Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Zaniechanie wskazanych czynności przez Klienta skutkuje utratą możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

10.9 W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

10.10       Jeśli Klient składając reklamację wskaże, iż żąda wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, bądź zwrotu ceny Towaru, a w toku rozpoznania reklamacji okaże się, że ów Towar:

a) był nienależycie użytkowany, lub był nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, był zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Towaru lub Sprzedawcy; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

- wówczas, Sprzedawca może według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Towar. Ponadto, Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi uzasadnionymi kosztami przesyłki oraz realizacji Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania niniejszego postanowienia.

10.11  Sprzedawca oraz Producent Towaru nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki Towaru spowodowane niewłaściwym montażem, brakiem lub niewłaściwą konserwacją, a także niewłaściwą eksploatacją Towaru, w szczególności z zastrzeżeniem regulacji punkt 10.12, 10.13 Regulaminu.

10.12  Zakupiony Towar stanowiący (i) części elektryczne, (ii) elementy hydrauliczne, muszą zostać zamontowane wyłącznie za pośrednictwem serwisów autoryzowanych bądź osoby lub zakłady posiadające uprawnienia do napraw i modernizacji podestów załadunkowych. Klient zobowiązany jest dla celów ewentualnej późniejszej reklamacji posiadać dowód wykonania montażu Towaru przez osoby posiadające do tego wskazane uprawnienia (np. faktura vat). Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego działania bądź uszkodzenia lub wadliwości Towaru, w przypadku zaniechania czynności o których mowa w niniejszym punkcie, bądź wykonania tych czynności w sposób nieprawidłowych bądź przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień.

10.13  Klient zobowiązany jest do prawidłowego dbania i konserwacji zakupionego Towaru, zapewnienia opieki  konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia wydane przez UDT . Towar stanowiący elementy hydrauliczne powinien być poddany szczególnej konserwacji – zalecane jest przy każdej wymianie podzespołów hydraulicznych dokonanie wymiany oleju hydraulicznego oraz wypłukanie układu hydraulicznego olejem hydraulicznym zgodnym z zaleceniami producenta podestu załadunkowego, do którego dany podzespół jest montowany. Klient zobowiązany jest dla celów ewentualnej późniejszej reklamacji posiadać dowód wykonania czynności wskazanych w zdaniu poprzedzających (np. faktura Vat). Czynności te powinny zostać wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego działania bądź uszkodzenia lub wadliwości Towaru, w przypadku zaniechania czynności o których mowa w niniejszym punkcie, bądź wykonania tych czynności w sposób nieprawidłowych bądź przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień.

            Podstawą do złożenia reklamacji u Producenta podzespołów (części) zakupionych u Sprzedawcy, z zastrzeżeniem  warunków karty gwarancji wydanej przez Producenta, jest przedstawienie potwierdzenia wykonania czynności konserwacji urządzenia do którego została zabudowana część zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29października 2000 r. Rozporządzenie określa warunki techniczne w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego między innymi podestów załadunkowych .Wpis ten musi być w książce konserwacji zgodnie z terminami wskazanymi w/w Rozporządzeniu przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje wskazane również w/w Rozporządzeniu. 

10.14  Zwroty Towaru, z wyłączeniem punktu 9, nie obejmujące reklamacji niezgodności Towaru z Umową, lecz mające swą podstawę w błędnym dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru bądź uznania przez Klienta nieprzydatności zakupionego Towaru względem swoich potrzeb, są możliwe wyłącznie za uprzednim kontaktem i zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek do niego adresowany za pobraniem.

 

11.REKLAMACJE W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11.1    Osoby korzystające z Serwisu mają prawo do zgłoszenia reklamacji związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Sprzedającego usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11.2     Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dane identyfikujące zgłaszającego reklamację (takie jak imię, nazwisko, adres, dane firmy), opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, opis ewentualnych żądań w związku ze zgłoszoną reklamacją.

11.3    Reklamacja należy zgłaszać w terminie 7 dni począwszy od zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Sprzedawcy tj. GOECO sp; z o.o., ul. Gacka 43, 41-200 Sosnowiec  bądź w formie elektronicznej pod adres e-mail biuro@goeco.com.pl.

11.4    O terminie złożenia reklamacji decyduje data nadania przesyłki poleconej (data stempla pocztowego) bądź data wprowadzenia wiadomości elektronicznej e-mail do telesystemu (wysłanie e-maila).

11.5    Reklamacje rozpatrzone będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie zawiera wystarczających danych koniecznych do rozstrzygnięcia reklamacji.

11.6    Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych do rozpatrzenia reklamacji w zakreślonym terminie.

11.7    Zgłaszający reklamacje zawiadomiony zostanie o rozpatrzeniu reklamacji, w formie tożsamej ze zgłoszeniem reklamacji na podane dane kontaktowe, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

11.8    Reklamacje zgłoszone po terminie, bądź nie zawierające wymaganych informacji, a w szczególności informacji pozwalających na identyfikacje zgłaszającego reklamację i jego danych kontaktowych, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

11.9    Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych (związanych np. z łączem internetowym) zgłaszane powinny być do operatora (dostawcy) usługi, bowiem Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju usługi.

 

12.POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1      Korzystanie ze Sklepu Internetowego obywa się przy użyciu pseudonimu (nick) z zastrzeżeniem danych koniecznych do prawidłowego skorzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji złożonych zamówień. Dostęp do określonych treści Sklepu Internetowego i nabycia oferowanych towarów może być uzależnione od podania określonych informacji i danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych może uniemożliwić realizację złożonych zamówień.

12.2      Klient, akceptując Regulamin oraz składając Zamówienie, wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych osobowych.

12.3      Administratorem danych osobowych Klientów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca. Sprzedawca jako administrator danych może upoważnić poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych Klientów, które to osoby będą posiadały do nich dostęp w ramach przygotowania i realizacji Zamówienia. Osoby te zobowiązane będą do przestrzegania wszelkich norm ochrony danych osobowych obowiązujących u Sprzedawcy, w szczególności zachować te dane w tajemnicy. Sprzedawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Klientów.

12.4      Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.5      Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach związanych z nawiązaniem, ukształtowaniem treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego; w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy i świadczonych przez niego usług (sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie Internetowym).

12.6      Klient otrzymywać będzie informacje marketingowe i handlowe wyłącznie w przypadku gdy wyrazi na to zgodę.

12.7      Klient ma umożliwione przez Sprzedawcę prawo dostępu do gromadzonych własnych danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

12.8      Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym także przed innymi przypadkami ujawnienia tych danych, bądź ich utraty i bezprawną modyfikacją.

12.9      Sprzedawca jako administrator danych prowadzi ewidencję danych osobowych, która jest zarejestrowana u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

12.10   Zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu, Klient posiada uprawnienie do zmiany swoich danych osobowych wprowadzonych do systemu Sklepu Internetowego w procesie rejestracji Konta.

 

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1       Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2020 roku

13.2       Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

13.3       Regulamin podlega prawu polskiemu.

13.4        Sprzedawca wskazuje adres do korespondencji:

GOECO sp. z o.o.

Ul. Gacka 43

41 – 200 Sosnowiec

TEL. 883 993 155

E-MAIL: biuro@goeco.com.pl

13.5           Uznanie bądź stwierdzenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne, nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień Regulaminu. Postanowienie Regulaminu uznane za nieważne zostanie zastąpione nowym postanowieniem w trybie wprowadzenia zmian Regulaminu.

13.6           Udostępnianie treści zawartych w Sklepie Internetowym, ich kopiowanie, powielanie, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 

Sporządzono w dniu………………………………….. roku

 

1. Imię i Nazwisko/ firma reklamującego: .......................................................................................

2. Adres: .......................................................................................................................................................

3. Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………………………………..…

adres e-mail ………………………………………………………………………………….……………….…..

4. Data kupna towaru: …………………………………………………………………………………………………………..…………..….

5. Nazwa towaru, rodzaj, typ : .............................................................................................................

6. Ilość:……………………………… cena (y) jednostkowa (e) brutto ............................................

7. Numer rachunku sprzedaży: .........................................................................................................

8. Numer konta bankowego: ...............................................................................................................

9. Dokładny opis niezgodności towaru/usługi z umową (opis wad):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

10. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

11. Żądania reklamującego: ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

 

…………………………………………..

Podpis klienta

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

PROSIMY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONE OŚWADCZENIE

DO PRZESYŁKI ZWRACANEGO URZĄDZENIA                                                                                                                             Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Dane Konsumenta:

Imię: ………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………….

Ulica: ……………………………………………..

Miejscowość: ………………………….:……….

Kod: ………………………………………………

Telefon: ………………………………………….

 

Ja/My(*)………………………………………………………………..zam. …………………………………. niniejszym zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, odstępuję/odstępujemy(*) od umowy sprzedaży zawartej dnia ………………………… następującej rzeczy: odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ...............................…………..

zawartej dnia .....................................................................w.......................................................................

Proszę o zwrot kwoty.............................. złotych (słownie: ..............................................................................................................................................................................)

przekazem pocztowym na adres............................................................................................................

lub na konto nr..............................................................................................................................................

 

Zwracam towar ........................................................................................... w stanie niezmieniony

 

…………………………………………..

Podpis klienta